GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Circulația bunurilor Culturale

Publicat:02.12.2022 - 14:36

Denumirea serviciului:

Expertizarea și certificarea bunurilor culturale mobile

I. Expertizarea bunurilor culturale mobile

 

Expertizarea bunurilor se face la cerere, în situații când bunul urmează a fi obiectul exportului temporar sau definitiv, făcând parte din LISTA categoriilor de bunuri culturale ce necesită certificat de export.

(Anexa nr.3 la ordinul  nr. 147 din 16 mai 2013)

Bunurile culturale care nu fac parte din LISTA enunțată fac parte din categoria bunurilor culturale producție contemporană.

Expertizarea bunurilor se efectuează de expertul acreditat, conform domeniului de acreditare.

Rapoartele de expertiză pentru bunurile culturale, cu excepția instrumentelor muzicale, sunt valabile 3 ani din data emiterii.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1. Cerere;

2. Copia actului de călătorie în străinătate a persoanei care urmează să scoată bunul peste hotare, sau a însoțitorului de grup în cazul turneelor;

3. Imaginea color a bunului (2 exemplare).

EXPERTIZA SE EFECTUEAZĂ DOAR LA PREZENTAREA BUNULUI CULTURAL.

Tarif 52 lei/obiect, durata – după caz

Adresa şi datele de contact ale prestatorului

Expertizarea bunurilor se efectuează de către experți acreditați, conform domeniului de acreditare, înscriși în Registrul experților acreditați.

II. Certificarea bunurilor culturale mobile:

 Certificatele de export pentru bunurile culturale, cu excepția instrumentelor muzicale, sunt valabile 3 ani din data emiterii. Instrumentele muzicale se vor exporta în baza unui certificat de export cu termenul de valabilitate 1 an. Certificatele de grup se emit în cazul turneelor și sunt valabile pentru o singură ieșire din țară.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1.Cerere în formatul  stabilit de Minister;

2. Copia actului de călătorie în străinătate a persoanei care urmează să scoată bunul peste hotare;

3. Imaginea color a bunului (2 exemplare);

4. Raportul de expertiză eliberat de expertul acreditat;

5. Dovada bancară a achitării taxei de stat.

Adresa şi datele de contact ale prestatorului:

Serviciul de Evidenţă şi Circulaţie a Bunurilor Culturale Mobile, Chişinău, str. 31 August 1989, 115,

Svetlana Pociumban, Director;tel: +373 79 917 877;

 

Programul de prestare a serviciului:

Marţi, joi, între orele 9.00 – 16.00

Costul și durata prestării serviciului.Rechizite bancare ale prestatorului.

Tarif 11 lei, durata – 3 zile

Plata serviciilor.

Acte normative:

 

Hotărârea Guvernului nr. 1311 din 12.12.2005 (Nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii și instituțiile subordonate, Anexa nr. 1)

Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice;

ORDINUL Ministerului Culturii nr. 147 din 16.05.2013, cu privire la aprobarea formularelor documentelor de export a bunurilor culturale mobile

III. Exportul bunurilor culturale producție contemporană

Bunurile culturale producție contemporană, inclusiv operele de artă plastică și fotografică, operele cu caracter etnografic ale meșterilor populari, operele de artă decorativă sau de cult, orice alte opere ale autorilor în viață (artiști plastici, artiști liber-profesioniști, artiști amatori, meșteri, artizani, studenți, elevi, copii) create independent ori în cadrul unui proces instructiv-educativ, instrumentele muzicale realizate cu mai puțin de 50 ani în urmă,  nu fac obiectul clasării și pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export, circulând fără restricție.

Bunurile culturale producție contemporană pot fi exportate definitiv sau temporar în baza:

a) declarației creatorului în formă autentică, prezentată autorităților vamale, în cazul bunurilor înstrăinate fără intermediari sau al exportului de bunuri de către creator sau mandatar.

b) adeverințelor emise de persoane juridice de drept public  (muzee naționale, licee, colegii, universități și institute cu profil cultural-artistic), sau privat (experți acreditați, uniuni de creație), în cazul bunurilor ce se exportă in scopuri personale, pentru organizarea de expoziții, schimburi culturale, manifestări promoționale, în cazul bunurilor realizate în cadrul activităților instructiv-educative, atelierelor și taberelor de creație , în cazul obiectelor de decor, costumelor, recuzitei, realizate în bază de schițe sau de proiecte ale unor autori în viață.

Lista selectivă a persoanelor juridice de drept public cu drept de emitere a adeverințelor de export pentru bunuriculturale producție contemporană

Muzeul Național de Artă al Moldovei, str. 31 August 1989; tel. 022 241730;

Muzeul Național de Istorie a Moldovei, str. 31 August 1989, nr. 121 A; tel. 022 244325;

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, str. M. Kogălniceanu; 82, tel 022 244002;

Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, str. A. Mateevici, nr. 50; tel: 022 244699;

Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice, str. A. Mateevici, nr. 111; tel. 022 240213;

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, facultatea Arte plastice și design, str. Cornului nr. 10, tel. 022 749383;

Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, str. Independenței, nr. 1, tel. 022 766496.

Formulare utile:

DECLARAŢIA creatorului, persoanelor fizice privind exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale:

  1. descarcă Anexa nr. 1 (RO)
  2. descarcă Anexa nr. 1 (RU)


ADEVERINŢĂ:

  1. descarcă Anexa nr. 2 (RO)
  2. descarcă Anexa nr. 2 (RU)

IMPORTUL AUTOMOBILELOR DE EPOCĂ

 

Modalitatea de introducere în țară a automobilelor de epocă (autovehicule de colecție de interes istoric)

Automobilele mai vechi de 30 ani pot fi introduse în țară doar în cazul când reprezintă valoare istorică, memorială, culturală etc, criteriul cronologic nefiind determinant.

Expertizarea bunurilor culturale mobile în scopul stabilirii valorii istorice se efectuează de către experți acreditați de Ministerul Culturii, înscriși în Registrul experților acreditați.

Avizul de expertiză se emite în baza cererii, depuse de către solicitant pe numele expertului acreditat. Termenul de realizare a raportului de expertiză este stabilit de expert, în dependență de complexitatea procedurii.

În baza raportului de expertiză efectuat de expert, Direcția patrimoniu cultural al Ministerului Culturii emite notificarea privind confirmarea faptului că automobilul respectiv face parte din categoria autovehicul de colecție de interes istoric și reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute. Notificarea este prezentată de către beneficiar către Serviciul vamal și este valabilă timp de trei luni din data emiterii.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1.Cerere în formatul  stabilit de Minister;

2. Raportul de expertiză eliberat de expertul acreditat.

Adresa şi datele de contact ale prestatorului:

Ministerul Culturii, Chişinău, str. Nicolae Iorga 21,

Svetlana Pociumban, șef Direcție patrimoniu cultural; tel: +373 22 823 812