GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Cu privire la desfășurarea concursului pentru funcția temporar vacantă de consultant principal

Publicat:L, 09/18/2023 - 13:41

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului

privind ocuparea funcţiiei publice vacante

în cadrul aparatului central al Ministerului Culturi

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii anunţă concursul pentru funcţia publică vacantă de:

 

Consultant principal– 1 unitate, Direcția turism.

Informaţia necesară:

 Denumirea autorităţii publice: Ministerul Culturii al Republicii Moldova

 Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24.

 Denumirea funcţiei publice vacante, scopul şi sarcinile de bază:

 DIRECȚIA TURISM

Funcţia publică – consultant principal

 Scopul general al funcţiei:

Contribuirea larealizarea sarcinilor complexe în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora și avizarea proiectelor de acte legislative/ normative în domeniul turismului.

 Sarcinile de bază:

1. Elaborarea și expertizarea documentelor de politici, proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul turismului;

2. Monitorizarea respectării legislației în domeniul turismului, activității consiliilor şi instituțiilor de profil;

3. Asigurarea procesului de identificare a barierelor în activitățile de turism și propunerea de soluții pentru depășirea acestora;

4. Asigurarea procesului de acordare a asistenței agenților economici şi asociațiilor necomerciale din domeniul turismului, precum şi autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării turismului;

5. Asigurarea procesului de asistarea agenților economici din industria turismului în atragerea investițiilor, cartografierea potențialului turistic și crearea pofilelor investiționale.

 

Tip de angajare:

Perioadă determinată.

 Condiţiile de participare la concurs:

a)        deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)       posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)        are capacitate deplină de exerciţiu;

d)       nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e)        este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)         are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g)       în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)       nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i)         nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j)         nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii:Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul turismului/economiei sau administrației publice;

  Experienţă profesională:Minim 2 ani de experiență profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

- - posedarea cunoștințelor aprofundate în domeniul turismului;

- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare/operare a computerului.

 Abilităţi:

- - de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competentă;

- mobilizare de sine, spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent;

- soluționare de probleme, aplanare de conflicte;

- comunicare eficientă.

 Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, disciplină, punctualitate, atitudine și comunicare respectuoasă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, rezistență la efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 Salariul de bază:

De la 15 990 lei.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

·     Copia buletinului de identitate:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

·     Documente ce atestă experienţa profesională:

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.

·     Cazierul judiciar sau Declaraţia pe propria răspundere: 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Alte documente necesare:

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice îl puteţi descărca accesând următorul link: ​http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat şi completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Curriculum Vitae;

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Alte documente confirmative la discreţia candidatului.

 Condiţiile de participare la concurs:

 a)        deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)       posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)        are capacitate deplină de exerciţiu;

d)       nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e)        este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)         are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g)       în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)       nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i)         nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j)         nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 Bibliografia concursului:

1. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;

2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;

5. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

6. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

7. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

8. Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

9. Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova

10.Hotărîrea Guvernului nr. 782/2018 сu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

 Termenul limită de depunere a documentelor:  

 10 octombrie 2023, până la ora 16:00.          

 Modalitatea de depunere a documentelor:

·     E-mail;

·     Personal;

·     Cariere.gov.md.

 Locul depunerii documentelor: mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24

 Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare:

 FERARU Maria, 0(22) 823808. 079717577

E-mail: maria.feraru@mc.gov.md